Kalamiehet ry
EtusivuTapahtumiaUutisiaJäsenasiatTyöpaikatValokuviaLinkitOta yhteyttä
Historia
Hallitus
Stipendi
Yhdistyksen säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue


Yhdistyksen nimi on Kalamiehet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi. Yhdistys voi harjoittaa toimintaa myös ulkomailla.

Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on koota kalatalousalalla toimivat henkilöt yhteistoimintaan, kouluttaa jäseniään, tiedottaa jäsenille kalataloudessa tapahtuvista muutoksista sekä edistää kalatalouden yleistä kehitystä.


Kalamiehet ry seuraa kalataloudessa tapahtuvia muutoksia ja toteuttaa tarkoitustaan
- julkaisemalla jäsenkirjettä kalatalouden tiedotuskanavana
- ilmoittamalla avoimista työpaikoista
- julkaisemalla ja jakamalla alan kirjallisuutta ja valistusmateriaalia
- järjestämällä koulutusta ja tiedotustilaisuuksia
- antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita
- osallistumalla näyttelyihin ja muihin tapahtumiin
- toimimalla yhteistyössä muiden kalatalouden sidosryhmien kanssa
- seuraamalla kalatalouden alalla tapahtuvaa kehitystä
- tekemällä Suomen kalataloutta muulla tavoin tunnetuksi ja edistämällä sitä


Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi olla osakkaana tai perustaa yhdistyksen toimialaan kuuluvia yhtiöitä, omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, myydä toimialaansa kuuluvaa neuvonta- ja järjestömateriaalia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia ja varainkeräyksiä.


Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Jäsenet


Yhdistyksen jäseniä ovat:
1) varsinaiset jäsenet
2) kannattajajäsenet
3) kunniajäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä kalatalousalalla toimivan henkilön.
Kannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä hakemuksesta henkilöt tai oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat yhdistyksen toiminnan kautta edistää maamme kalataloutta.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai erityisesti ansioitunut kalataloudessa.


Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. Jäsenen, jolta ei ole kahtena peräkkäisenä vuotena saatu jäsenmaksua, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

Yhdistyksen hallinto


Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla yhdistyksen jäsenellä yksi (1) ääni.

10§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siitä on ilmoitettava jäsenkirjeellä vähintään 14 vrk ennen kokousta. Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, milloin katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

11§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
2) Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4) Esitetään vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään siitä.
5) Esitetään tilit edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastajien lausunto niistä. 6) Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8) Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.
9) Määrätään jäsen- ja liittymismaksut.
10) Määrätään toimihenkilöiden palkkiot.
11) Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarviosta ja päätetään siitä.
12) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
13) Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
14) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varahenkilöt tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
15) Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat.

Yhdistyksen hallitus

12§
Yhdistyksen asioita hoitaa ja niistä vastaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, jolloin puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja se on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Nimenkirjoittajat

13§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

Tilivuosi

14§
Yhdistyksen tilivuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.
Yhdistyksen sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen

15§
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi tulee päättää vähintään 3/4 määräenemmistöllä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.

16§
Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, käytetään sen varat yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti kalatalouden edistämiseen.
(Yhdistys on hyväksynyt nämä säännöt kokouksissaan 7.4.1994 ja 8.11.1994.)

 

Etusivu
Yhdistys
Tapahtumia
Uutisia
Jäsenasiat
Työpaikat
Valokuvia
Linkit
Ota yhteyttä